Web Title:110 學年度 二年丙班黃郁雯的專用網頁110 學年度 二年丙班黃郁雯的專用網頁

6/7~6/11科任老師指派任務

【1.】體育老師林老師:

          兒童體能訓練#06https://www.youtube.com/watch?v=ZykuDjU_F-c

 

【2.】本土語郭老師:

          複習第三課課文歌曲https://www.youtube.com/watch?v=WEaVhYhqZ8w

          複習第三課課文律動https://www.youtube.com/watch?v=-scxZKV6A-g

 

【3.】客家語老師:

         主題:五月節

         生詞:1.五月節 ngˋ ngied jiedˋ

                    2.划龍舟paˇliungˇsonˇ

                    3.粽子zang eˋ

                    4.香蒲hiongˊ puˇ

                    5.講古gongˋ guˋ

          句型:1.阿婆包粽仔分大家食。

                  2.阿公講古分我聽

          客家童謠五月節(多腔調童謠)https://www.youtube.com/watch?v=FiSC7_jj9JQ

                                    五月節

                        一二三四        五月五

                       划龍船    打鑼鼓

                       一二三四        五月五

                       包粽仔    插香蒲

                      再請阿公來講古

【4.】CLIL Teacher Emily

          端午活動http://youtu.be/-2DkvxEisPA      

 

搜尋

QRCode

QR Code